đầu tư chứng khoán cơ bản

KHÓA HỌC ĐẦU TƯ CHỨNG KHOÁN CƠ BẢN

Dành cho nhà đầu tư mới tham gia đầu tư cổ phiếu và các nhà đầu tư cần hệ thống hóa lại kiến thức căn bản về đầu tư cổ phiếu

đầu tư chứng khoán nâng cao

KHÓA HỌC ĐẦU TƯ CHỨNG KHOÁN NÂNG CAO

Dành cho nhà đầu tư đã tham gia trên thị trường nhiều năm

đầu tư chứng khoán chuyên sâu

KHÓA HỌC ĐẦU TƯ CHỨNG KHOÁN CHUYÊN SÂU

Dành cho nhà đầu tư chuyên nghiệp muốn gia tăng tài sản kiếm sống bằng nghề đầu tư

hệ thống giao dịch thành công

HỆ THỐNG GIAO DỊCH (TRADING) THÀNH CÔNG

Xây dựng một hệ thống giao dịch phù hợp cho mỗi cá nhân

sách đầu tư chứng khoán

HỌC CÁCH ĐẦU TƯ CHỨNG KHOÁN

Đọc sách là cách nhanh nhất giúp bạn hưởng lợi từ những kinh nghiệm quý báu của những nhà đầu tư hàng đầu thế giới

Sunday, October 9, 2016

Tổng quan về phân tích báo cáo tài chính

Phân tích báo cáo tài chính liên quan đến việc xác định các mục sau đây cho báo cáo tài chính của công ty qua một loạt các kỳ báo cáo:
 • Xu hướng. Tạo các đường xu hướng cho các hạng mục quan trọng trong báo cáo tài chính qua nhiều  thời kỳ để đánh giá công ty đang hoạt động tốt như thế nào. Đường xu hướng điển hình là doanh thu, biên lợi nhuận, lợi nhuận ròng, tiền mặt, các khoản phải thu và nợ vay.
 • Phân tích tỷ lệ. Một loạt các tỷ lệ có sẵn để phân định những mối quan hệ giữa quy mô của các tài khoản khác nhau trong báo cáo tài chính. Ví dụ, bạn có thể tính toán tỉ lệ thanh toán nhanh của công ty để đánh giá khả năng thanh toán nợ  ngay lập tức, hoặc tỉ lệ nợ vay trên vốn chủ sở hữu để xem liệu công ty đã mang nợ quá nhiều. Những phân tích này là thường xuyên như giữa doanh thu và chi phí được liệt kê trên các báo cáo thu nhập, như giữa tài sản, công nợ và  vốn chủ sở hữu được thể hiện  trên bảng cân đối.
Phân tích báo cáo tài chính là một công cụ cực mạnh cho những người sử dụng báo cáo tài chính, mỗi người có những mục tiêu khác nhau trong việc tìm hiểu về tình hình tài chính của một công ty.
Những người sử dụng kết quả của Phân tích Báo cáo tài chính. Có một số người sử dụng kết quả của phân tích báo cáo tài chính. Họ là:
 • Chủ nợ. Bất cứ ai đã tài trợ vốn vay cho một công ty thì đều quan tâm đến khả năng trả nợ của nó, và do đó sẽ tập trung vào tìm kiếm các biện pháp đo lường dòng tiền khác nhau.
 • Các nhà đầu tư. Cả nhà đầu tư hiện tại và tiềm năng đều kiểm tra báo cáo tài chính để tìm hiểu về khả năng của công ty trong việc duy trì khả năng tiếp tục trả cổ tức, hay tạo ra dòng tiền mặt, hay tiếp tục tăng trưởng với tốc độ lịch sử của nó hay không (tùy theo triết lý đầu tư).
 • Nhà  quản lý. Những người điều hành công ty chuẩn bị bảng phân tích thường xuyên những kết quả tài chính của công ty, đặc biệt là liên quan đến một số chỉ số hoạt động mà không được nhìn thấy bởi các thực thể bên ngoài (ví dụ như chi phí cho mỗi đơn giao hàng, chi phí cho mỗi kênh phân phối, lợi nhuận theo từng sản phẩm, và vv) .
 • Cơ quan quản lý. Nếu một công ty là đại chúng, báo cáo tài chính của nó phải được kiểm tra bởi Ủy ban Chứng khoán và Hối đoái (nếu các công ty đó nộp hồ sơ  ở Hoa Kỳ) để đánh giá báo cáo đó có phù hợp với các chuẩn mực kế toán khác nhau và các quy định của SEC.
Phương pháp phân tích báo cáo tài chính
Có hai phương pháp chính để phân tích báo cáo tài chính: 

 • Phương pháp đầu tiên là sử dụng các phân tích theo hàng ngang và hàng dọc. Phân tích theo hàng ngang là việc so sánh các thông tin tài chính qua một loạt các kỳ báo cáo, trong khi phân tích theo hàng dọc là việc phân tích tỷ lệ thành phần của một báo cáo tài chính, trong đó mỗi hàng mục trên báo cáo tài chính được liệt kê như là một tỷ lệ phần trăm của các khoản mục khác. Thông thường, điều này có nghĩa là mỗi mục hàng trên báo cáo thu nhập được nêu như một tỷ lệ phần trăm của tổng doanh thu, trong khi mỗi hàng mục trên bảng cân đối được nêu như một tỷ lệ phần trăm của tổng tài sản. Như vậy, phân tích theo chiều ngang là đánh giá kết quả qua nhiều thời kỳ, trong khi việc phân tích theo chiều dọc là xem xét các tỷ trọng của các khoản mục so với nhau trong một kỳ báo cáo duy nhất.
 • Phương pháp thứ hai để phân tích báo cáo tài chính là việc sử dụng nhiều loại tỷ số. Bạn sử dụng các tỷ số để tính toán quy mô tương đối của một số so với số khác. Sau khi tính toán một tỷ số, khi đó bạn có thể so sánh nó với tỷ lệ tương tự được tính cho một thời kỳ trước đó, hoặc tỉ lệ được tính toán dựa trên trung bình ngành công nghiệp, để đánh giá liệu công ty có hoạt động tốt như mong đợi hay không. Trong một phân tích báo cáo tài chính điển hình, hầu hết các tỷ số sẽ nằm trong kỳ vọng, trong khi một số nhỏ khác sẽ cho bạn thấy vấn đề tiềm ẩn và nó sẽ thu hút sự chú ý của nhà phân tích.
Có một vài nhóm các tỷ số nói chung, mỗi nhóm được thiết kế để kiểm tra một khía cạnh khác nhau của hoạt động của công ty. Các nhóm tỷ số là:
1. Chỉ số thanh khoản. Đây là nhóm chỉ số quan trọng nhất về mặt cơ bản, bởi vì chúng đánh giá khả năng của một công ty có thể tiếp tục hoạt động kinh doanh liên tục hay không. Nhóm này bao gồm:
- Tỷ số trang trải lãi vay bằng tiền mặt: Cho thấy lượng tiền mặt có sẵn để trả lãi vay.
- Tỷ số thanh toán hiện hành: Đo lường tài sản thanh khoản có sẵn để trả cho nợ ngắn hạn.
- Tỷ số thanh toán nhanh: Giống như chỉ số thanh toán hiện hành, nhưng không bao gồm hàng tồn kho.
- Tỷ số thanh khoản:  Đo lượng thời gian cần thiết để chuyển đổi tài sản thành tiền mặt.
2. Tỷ số hoạt động. Những tỷ số này là một chỉ báo mạnh mẻ về chất lượng quản lý, bỡi vì chúng tiết lộ ban quản quản lý sử dụng các nguồn lực của công ty hiệu quả như thế nào. Nhóm này bao gồm:
- Tỷ số vòng quay khoản phải trả: Đo tốc độ mà một công ty trả tiền cho nhà cung cấp của nó.
- Tỷ số vòng quay khoản phải thu: Đo lường tốc độ mà công ty thu về các tài khoản phải thu.
- Tỷ số vòng quay tài sản cố định: Đo lường khả năng của công ty tạo ra doanh thu từ một cơ sở nhất định của tài sản cố định.
- Tỷ số vòng quay hàng tồn kho: Đo lường lượng hàng tồn kho cần thiết để hỗ trợ cho một mức doanh thu nào đó..
- Tỷ số vòng quay vốn lưu động:  Đo lường khả năng của công ty trong việc tạo ra doanh thu từ một cơ sở nhất định của vốn lưu động.
3. Tỷ số đòn bẩy. Những tỷ số này tiết lộ mức độ mà một công ty dựa vào nợ để tài trợ cho hoạt động của mình, và khả năng trả nợ của công ty. Nhóm này bao gồm:
- Tỉ số nợ trên vốn chủ sở hữu: Cho thấy mức độ mà các nhà quản lý sẵn sàng tài trợ cho các hoạt động bằng nợ, chứ không phải là vốn chủ sở hữu.
- Tỷ số trang trải nghĩa vụ nợ:  Tiết lộ khả năng của một công ty trong việc trả nghĩa vụ nợ.
- Tỷ số trang trải chi phí cố định: Cho thấy khả năng của một công ty trong việc trả các chi phí cố định của nó.
4. Tỷ số sinh lời. Những chỉ số này đo lường việc một công ty thực hiện việc tạo ra lợi nhuận tốt như thế nào. Nhóm này bao gồm:
- Điểm hòa vốn: Tiết lộ mức doanh số mà tại đó một công ty hòa vốn.
- Chỉ số biên đóng góp sau chi phí biến đổi: Cho thấy lợi nhuận còn lại sau khi chi phí biến đổi được trừ khỏi doanh thu.
- Tỷ số biên lợi nhuận gộp: Cho thấy doanh thu trừ đi giá vốn hàng bán, như là một phần của doanh số bán hàng.
- Tỷ số biên an toàn: Tính toán số tiền của doanh số phải giảm trước khi một công ty đạt điểm hòa vốn của mình.
- Tỷ số biên lợi nhuận ròng: Tính toán số lợi nhuận sau thuế và các chi phí đã được trích từ doanh thu thuần.
- Tỷ số lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu: Cho thấy lợi nhuận của công ty như là một tỷ lệ phần trăm của vốn chủ sở hữu.
- Tỷ số lợi nhuận trên tài sản ròng: Cho thấy lợi nhuận của công ty như là một tỷ lệ phần trăm của tài sản cố định và vốn lưu động.
- Tỷ số lợi nhuận trên tài sản hoạt động: Cho thấy lợi nhuận của công ty như tỷ lệ phần trăm của tài sản được sử dụng.

Vấn đề với phân tích báo cáo tài chính
Trong khi phân tích báo cáo tài chính là một công cụ tuyệt vời, cần nhận thức rằng có một số vấn đề mà nó có thể can thiệp vào cách giải thích của bạn về các kết quả phân tích. Những vấn đề này là:
 • Tính tương thích hay so sánh được được giữa các thời kỳ:  Các công ty chuẩn bị các báo cáo tài chính có thể thay đổi các tài khoản mà nó lưu trữ thông tin tài chính, vì vậy mà kết quả có thể khác nhau từ kỳ này so với kỳ khác. Ví dụ, một khoản chi phí có thể xuất hiện trong giá vốn hàng bán trong một kỳ, và trong chi phí hành chính trong một kỳ khác.
 • Tính so sánh giữa các công ty:  Một nhà phân tích thường xuyên so sánh các chỉ tiêu tài chính của các công ty khác nhau để so sánh đánh giá. Tuy nhiên, mỗi công ty có thể tổng hợp thông tin tài chính khác nhau, do đó kết quả của tỷ số là không thực sự có thể so sánh được. Điều này có thể khiến một nhà phân tích rút ra kết luận không chính xác về kết quả của một công ty khi so sánh với các đối thủ cạnh tranh của nó.
 • Thông tin hoạt động:  Phân tích tài chính chỉ đánh giá các thông tin tài chính của một công ty, không phải là thông tin hoạt động của nó, vì vậy bạn không thể nhìn thấy một loạt các chỉ số quan trọng của kết quả hoạt động trong tương lai, chẳng hạn như kích thước của các đơn hàng tồn đọng, hoặc thay đổi trong yêu cầu bảo hành. Như vậy, phân tích tài chính chỉ trình bày một phần của bức tranh tổng thể.

Wednesday, September 21, 2016

Nhà đầu tư cần phải quản lý tiền của mình như thế nào?

Một điều cực kỳ quan trọng trong đầu tư là làm thế nào để giữ lại nhiều hơn nữa số tiền của bạn? Hãy làm cho những khoản thua lỗ nhỏ thôi.


Giữ tiền mặt trong tay sau khi nhanh chóng bán cổ phiếu mà nó chẳng đi đến đâu là việc quản lý danh mục đầu tư thông minh.
Giả sử rằng có một cổ phiếu mạng xã hội nóng là một cổ phiếu đã từng dẫn đầu thị trường. Chúng tôi sẽ gọi nó là Facesnapinstatwit.com.
Cổ phiếu đã giảm trong một vài tuần và giảm 8% so với mức giá 34.50 mà bạn mua nó chỉ một tuần trước đó. Đó là một tổn thất đáng kể, nhưng không phải là một thảm họa. Bạn có nên bán nó không?
Không ai muốn có một khoản lỗ, và ai mà biết được liệu cổ phiếu Facesnapinstatwit.com sẽ có nảy lại không? Nhưng nếu giá cổ phiếu tiếp tục giảm, khoản lỗ có thể trở nên tồi tệ hơn và còn khó khăn hơn để hồi phục lại khoản đã thua lỗ.
Đó là một câu hỏi hóc búa thông thường khi đầu tư, nhưng có một cách dễ dàng để đối phó với nó: Bán ngay cổ phiếu nào đó rơi 7% hoặc 8% so với giá mua của bạn. Đừng nghĩ ngợi nhiều hơn, hoặc vò đầu bứt tai về nó.
Điều đó nghe có vẻ giống như việc quản lý danh mục đầu tư không suy xét, nhưng nó thực sự có rất nhiều ý nghĩa.
Đối với một cổ phiếu, cắt lỗ ngay giúp bảo vệ danh mục đầu tư của bạn. Chỉ cần một vài khoản lỗ lớn, ví dụ, 15% có thể làm cho cho bạn nghèo hơn đáng kể. Có thể phải mất nhiều năm cho một cổ phiếu phục hồi từ một mức lỗ lớn, và một số không bao giờ có thể phục hồi về giá cũ.
Bằng cách hạn chế thua lỗ, bạn có thể ở phía trước của trò chơi này khi bạn chốt những khoản lợi nhuận từ 20% đến 25% đối với các giao dịch thành công. Thông thường, các cổ phiếu hàng đầu sẽ leo lên 20% hoặc 25% từ các điểm mua của nó trước khi nó bắt đầu đợt điều chỉnh giá tiếp theo. Nếu bạn mua vào đúng thời điểm và chốt lời ở những mức giá này bạn sẽ duy trì một tỷ lệ thắng so với thua lỗ là 3-so-1.


Tại sao cắt lỗ ở mức 8%? Tại sao không phải 10%? Nghiên cứu cho thấy rằng cổ phiếu chiến thắng có xu hướng giảm không quá 8% từ các điểm mua thích hợp của nó. Xu hướng lịch sử này đưa ra đủ nhiều lý do cho  quy tắc bán cắt lỗ 7%-8% so với giá mua tại điểm mua thích hợp như bất kỳ quy tắc nào khác.


Bất kỳ khoản lỗ 7% hoặc 8% sẽ như kim châm vào bạn nếu cổ phiếu bật lại lại ngay sau khi bạn bán nó. Nhưng hãy coi đó như một chi phí đầu tư.  Người sáng lập và chủ tịch IBD Bill O'Neil đã mô tả nó như là một khoản bảo hiểm để "bảo hiểm" chống lại sự sụt giảm lớn hơn nhiều.
Một số nhà đầu tư sử dụng quyền chọn Bán đặt để bảo vệ chống lại một đợt sụt giảm. Nhưng điều đó có thể tốn kém hơn. Một hợp đồng quyền chọn có thể có giá vài trăm đô la, và nó chỉ có thể bảo vệ  cho đến khi quyền chọn hết hạn.

Ví dụ về các quy tắc bán có thể được tìm thấy ở bất kỳ tuần giao dịch nào. Để minh họa cho nó, chúng ta hãy nhìn lại một cổ phiếu đúng là mạng xã hội, Twitter (TWTR). Từ tháng 10 năm 2014 đến tháng năm 2015, cổ phiếu hình thành  một nền giá Tách-với-Tay Cầm. Nó đã phá vỡ qua điểm mua 50,11 vào ngày 24/03 (1). Cổ phiếu tăng không quá 7% sau đó bị dừng lại.

Ngày 28 tháng 4, sau khi một báo cáo thu nhập tồi tệ, cổ phiếu Twitter rơi (2) Khoản lỗ trong một ngày làm cho cổ phiếu lỗ hơn 8% so với giá mua. Đó là thời điểm để bán. Cổ phiếu ổn định trong một vài tháng, nhưng vẫn tiếp tục màn trình diễn tệ hại mà từ đó nó vẫn chưa hồi phục.

Sưu tầm từ JUAN CARLOS ARANCIBIA

Tuesday, September 20, 2016

Hiểu mối liên kết giữa nhóm ngành dẫn đầu và cổ phiếu tuyệt với

Người ta nói rằng Wall Street chỉ đơn giản là một cuộc diễu hành của đồng tiền di chuyển từ một này sang một góc khác. Các nhà đầu tư khôn ngoan biết được điều đó để tìm kiếm lợi nhuận từ cổ phiếu, họ quan sát dòng tiền đang đổ vào các nhóm ngành công nghiệp hàng dần đầu nào.


Một số thuật ngữ đầu tư nghe có vẻ đơn giản, nhưng xứng đáng một chút giải thích chi tiết. "Nhóm Ngành Công nghiệp" là một ví dụ tốt. Các công ty xây dựng, nhà bán lẻ trực tuyến, nhà sản xuất chip và các nhà phát triển công nghệ  thuốc sinh học là những ví dụ của các nhóm ngành công nghiệp. Đây là những tập hợp các công ty có xu hướng sản xuất những sản phẩm có liên quan và/hoặc giải quyết các nhu cầu thị trường tương tự.

Quá đơn giản, có thể. Nhưng một nhóm ngành công nghiệp thường đại diện cho một phân đoạn của nền kinh tế. Khi một lượng lớn nhà đầu tư chuyển vốn vào phân đoạn đó của nền kinh tế, nó thường đẩy giá của nhóm cổ phiếu đó cao hơn so với những nhóm ngành công nghiệp khác.

Nhật báo IBD xếp hạng nhóm ngành công nghiệp dựa trên một số yếu tố, chủ yếu là múc tăng giá sáu tháng qua. Nếu bạn theo bảng xếp hạng nhóm ngành công nghiệp của IBD một cách đủ kỹ lưỡng, nắm bắt sớm những động thái chuyển động của chúng, và xác định các cổ phiếu mạnh nhất trong ngành công nghiệp hàng đầu, bạn có một lợi thế rõ ràng trong hành động gần với sự khởi đầu của một đợt tăng giá của một công nghiệp.

Phần lớn các cổ phiếu hàng đầu thường tăng từ ngành công nghiệp hàng đầu. Nghiên cứu của IBD cho thấy rằng 37% của biến động giá cổ phiếu hàng đầu được gắn trực tiếp vào các hoạt động của nhóm ngành công nghiệp của cổ phiếu.  12% khác cho sức mạnh của lĩnh vực ngành chung. (Một lĩnh vực ngành chung là một bộ tập hợp của các nhóm ngành công nghiệp liên quan. IBD thu thập 197 nhóm của mình vào 33 lĩnh vực, nó theo dõi và phân hạng các công ty trên NYSE & NASDAQ)

Nhìn chung, điều đó có nghĩa là gần 50% thành tích giá của cổ phiếu hàng đầu được liên kết với ngành công nghiệp và lĩnh vực của mình. Học để theo dõi những nguồn sức mạnh đó là đơn giản, nhưng nó đòi hỏi một chút luyện tập.

Sưu tầm từ ALAN R. ELLIOTT

Saturday, September 17, 2016

Nhà đầu tư cần phải chú ý đến những hành động lớn của các nhà đầu tư tổ chứcTại Wall Street, các định chế cai trị sự chuyển động của giá cổ phiếu. Nhận biết những dấu hiệu của việc mua và bán lớn của họ, như được thấy trên một biểu đồ giá cổ phiếu, cho các nhà đầu tư cá nhân một lợi thế cạnh tranh.


Isaac của Nineveh đã trở thành một vị thánh  mặc dù ông đã phớt lờ mọi tranh luận về những học thuyết trong thời đại của mình. Nếu ai đó giữ im lặng, ông viết, "ánh sáng không thể diễn tả  sẽ soi rọi lên khuôn mặt của họ."
Isaac có thể đã làm một người quản lý tiền tuyệt vời.
Lọc ra tiếng ồn trên thị trường là điều cần thiết nếu bạn muốn tìm kiếm một hành động đúng đắn.  Nhưng hành động đúng đắn là gì?
Hành động đúng đắn trong việc đầu tư liên quan đến ba điều. Trước tiên, bạn phải trung vào hành động giá và khối lượng của thị trường chung. Thứ hai, bạn phải tập trung vào nền tảng cơ bản của doanh nghiệp và vận động biểu đồ giá của cổ phiếu đó. Thứ ba, bạn phải bỏ qua mọi thứ khác.
Thực chấn bên trong so với thứ bùi nhùi bên ngoài

Bạn nên bỏ qua những gì?
Khi ông chú làm trong ngành túi khí  của bạn nói rằng ông đang cùng làm việc với một anh chàng, người biết rằng một công ty sẽ có được một hợp đồng lớn của chính phủ, đó không phải là thông tin. Đó là những tin đồn và tiếng ồn.
Khi một chuyên gia tuyên bố một khoản đầu tư tiềm năng "ngu ngốc" vì lo ngại rằng lịch sử đã không có tác động đến vận động giá của một cổ phiếu, đó không phải là một quan sát có lập luận tốt. Đó là sự la  hét và sự cuồng nộ.
Khi một nhà phân tích đưa ra một báo cáo cho rằng cổ phiếu"dưới giá trị"  vì tỷ lệ P/E thấp và nói xấu một cổ phiếu khác đã "cao giá" do tỷ lê P/E cao, đó không phải là một quan điểm được được ra bỡi các nghiên  cứu thấu đáo. Đó là giáo điều.
Những thứ này nên bỏ qua. Bằng cách bỏ qua, không có nghĩa là bạn nghe nó và bỏ qua nó. Chúng tôi muốn nói rằng điều đó có nghĩa là bạn cho mình tách ra khỏi sự hiện diện của ông bác làm trong ngành túi khí, lật qua trang khác, tắt TV ngay khi bạn nhận thấy những gì đang tới. Bạn không muốn những gợi ý mang tính nội gián và vô dụng đào hang vào bộ não của bạn như sán dây lợn.
Hãy lắng nghe thị trường và nghiên cứu cổ phiếu trong sự tĩnh lặng. Hãy cố gắng tìm ra sự thật thuần khiết.
Bây giờ nếu bạn chú ý đến từng chi tiết, bạn có thể nhận thấy trong đoạn văn mà chúng tôi đã nói là "bỏ qua gần như mọi thứ khác."

Cái gì thoát khỏi thể loại gần như mọi thứ khác ?
Việc mua và bán của các nhà đầu tư tổ chức là điều bạn nên theo dõi. Đúng, hành động giá và khối lượng của một cổ phiếu sẽ chỉ ra sự tích lũy hoặc phân phối. Tỷ lệ khối lượng khi giá lên xuống cũng có thể hữu ích.
Nhưng bạn cũng nên xác định có bao nhiêu quỹ đầu tư sở hữu một cổ phiếu trong những quý gần đây nhất được báo cáo, chất lượng của những quỹ đầu tư sở hữu cổ phiếu này, và xu hướng sở hữu của các quỹ đầu tư là tăng hay giảm.
Vâng, thông tin này là đã cũ nhưng nó vẫn còn hữu ích. Bạn muốn biết các xu hướng lớn trong việc sở hữu cổ phiếu, cho dù bạn không thể có số liệu chi tiết trong thời gian thực
.
Cuộc chiến dành lấy lợi nhuận
Vì vậy, hãy lờ đi các học giả và các nhà phân tích thị trường nhưng theo dõi kỹ các nhà quản lý quỹ? Các nhà quản lý quỹ cũng giống như những chiến binh. Họ quyết định kết quả của trận đánh.
Họ không nói xấu một cổ phiếu. Họ bán nó. Họ không tâng bốc  một cổ phiếu. Họ mua nó.
Hành động của họ là đáng theo dõi vì các quỹ đầu tư có sức mạnh mua và bán để di chuyển một cổ phiếu lên hoặc xuống trong một khoản thời trang đủ lâu.

Sưu tầm từ PAUL WHITFIELD

Monday, September 5, 2016

Các giai đoạn một nhà đầu tư phải trải qua - Phần 2


Nếu như Giai đoạn 2 - HOW là sự phát triển logic của Giai đoạn 1 - WHAT thì giai đoạn (3) lại là một hướng đi hoàn toàn khác. Nó xảy đến thường là do một sự giác ngộ tình cờ, khi nhà đầu tư thừa nhận sự thất bại của mình trên con đường đi tìm một “bí quyết” kỳ diệu để chinh phục thị trường.

Quyết định từ bỏ, chấp nhận đầu hàng trước sức mạnh siêu nhiên của thị trường, chính tại thời điểm này, nhà đầu tư hiểu ra rằng đầu tư không phải là một trò đánh bạc. Nó cần phải được xây dựng trên cơ sở của các nguyên lý khoa học, chặt chẽ và logic.

Đó là một thế giới của khoa học và những suy luận hợp lý.
Chào mừng bạn đến với thế giới thế giới của WHY
Tái khám phá đầu tư
Đây là lúc nhà đầu tư bắt đầu quay lại và đào sâu xuống gốc rễ của vấn đề với một câu hỏi đơn giản: "Tại sao mọi việc lại xảy ra như vậy?" Đó là lúc chúng ta bắt đầu đối mặt với những khái niệm thật cơ bản: "Thị trường là gi?", "Đầu tư là gi?", "Cấu tạo, bản chất, các động lực, các nguyên lý vận động... của thị trường là gi?".
Chúng ta thực sự bừng tỉnh khi hiểu ra rằng hóa ra lâu nay tất cả những gì mình làm là sai lầm, thất bại là không thể tránh khỏi khi tất cả những gì mình làm đều chống lại các nguyên lý cơ bản của thị trường. Một định hướng sai thì không bao giờ có thể đem lại kết quả đúng trong dài hạn cả (trong ngắn hạn thì rất thường khi yếu tố may mắn sẽ che mờ vấn đề).
Đó là lúc chúng ta tái khám phá hai chữ tưởng chừng như đơn giản: “Đầu tư”.
Trả lời được câu hỏi “Why?” chúng ta cũng sẽ thấu hiểu như một lẽ đương nhiên : "Phải làm gì để chiến thắng thị trường?" Tại sao lại là WHY?
Tại sao nắm bắt nguyên lý lại quan trọng như vậy?

Rất đơn giản, hãy liên tưởng một chút vào cuộc sống nhé.

Chúng ta hãy quay lại với lớp học nấu ăn trong bài (2) để hình dung tiếp. Bây giờ, nếu thay vì hướng dẫn chúng ta thực hiện từng bước theo đúng nguyên mẫu, người thầy bắt đầu giảng về các vấn đề có tính nguyên lý khoa học như:

- Các phương pháp nấu cơ bản - Tác dụng của nhiệt năng lên các loại thức ăn - Nguyên lý kết hợp của các loại mùi, các loại vị - Cấu tạo hóa học và cách thưc phản ứng của các chất hữu cơ dưới tác dụng của nhiệt, của hóa chất. - Khoa học về dinh dưỡng cơ thể - Khoa học về các giác quan trong ẩm thực của con người - Lịch sử các loại món ăn và thói quen ăn uống các dân tộc trên thế giới

………….

Kết quả là gi?
Chúng ta sẽ có được sự thấu hiểu sâu sắc về ẩm thực, hoàn toàn biết cách làm chủ các nguyên liệu, gia vị và ngọn lửa.

Chúng ta có thể tùy ý gia giảm cho phù hợp khẩu vị. Không những thế ta còn có thể chế ra những món ăn mới, tìm ra những công thức mới, phát minh ra những cách thức chế biến mới.

Sự thành thạo chỉ còn là vấn đề thời gian. Và chinh khả năng sáng tạo tự do đó sẽ nâng tầm chúng ta lên trên những “thợ nấu” khác. Đó là cách thức rèn luyện nên những đầu bếp thực sự. 


Rõ ràng một khi nắm được các nguyên lý, hiểu được tại sao mọi việc lại diễn ra như thế này mà không phải thế kia, chúng ta sẽ biết cách phải làm gì tốt nhất trong từng hoàn cảnh cụ thể, sẽ thực sự làm chủ đối với lĩnh vực của mình. Sự tiến hóa của tri thức
Tri thức của loài người được xây dựng trên nền tảng của câu hỏi WHY. Không bao giờ là WHAT hay HOW
Ngành y học trong suốt hàng ngàn năm dài của lịch sử loài người đã được xây dựng trên nền tảng của "tôi không hiểu tại sao nó lại có tác dụng" (đến nay vẫn còn thịnh hành trong các phương pháp chữa bệnh dân gian). Thế rồi đột nhiên từ đầu thế kỷ 20, sự bùng nổ của các bộ môn di truyền học, giải phẫu học và đặc biệt là sinh học phân tử đã chấm dứt thời kỳ “mô phỏng” - loài người chúng ta bắt đầu hiểu được cơ chế gây bệnh, cơ chế chữa bệnh và cấu tạo sinh học của cơ thể người. Điều này mở đường cho sự bùng nổ của vô số phát minh khoa học trong y khoa và đến nay chúng ta có gi? Chúng ta đang mơ về sự bất tử. 

Toàn bộ cuộc cách mạng diễn ra rất nhanh, tất cả bắt đầu từ câu hỏi “WHY”
Clayton Christensen, nhà tư tưởng hàng đầu về sáng tạo, đã đưa ra một sự phân biệt đơn giản giữa khoa học và “ngụy khoa học”: khoa học xây dựng trên cơ sở các lý luận nhân quả chặt chẽ, còn ngụy khoa học xây dựng trên cơ sở các quan sát về sự tương quan.

Một ví dụ dễ hiểu nhất về ngụy khoa học chính là các khóa huấn luyện về “nghệ thuật thành công”, một dạng “HOW” điển hình. Các tác giả của các chương trình huấn luyện này thưởng đa phần tự rút ra bí quyết bằng cách quan sát, phỏng vấn những người đã thành công, sau đó rút ra các đặc điểm tương quan chung rồi biến nó thành các “bí quyết”. Chương trình của họ thường có dạng: ”8 nguyên tắc để..X”, ”10 bước để ..Y”, ”12 bí quyết để Z..”

Kết quả thế nào?

Học trò của họ đa phần cảm thấy rất hào hứng sau mỗi khóa học nhưng kết quả thì chẳng đi đến đâu, còn sự hứng khởi sau khóa học cũng sẽ nhanh chóng trở lại điểm zero bởi vì cái mà họ thực sự bán không phải là một khoa học chặt chẽ, nó chỉ là các quan sát tương quan dựa trên cảm nhận chủ quan đi kèm với các thủ thuật khích lệ tinh thần tạm thời mà thôi. 
Một môn khoa học thực sự phải dựa trên cơ sở các lý luận nhân quả chặt chẽ, nó phải giải thích được điều gì gây ra điều gì, tại sao mọi việc lại diễn ra như vậy và quan trọng nhất nó có thể được vân dụng để đưa ra các dự báo tương lai.

Khoa học luôn đòi hỏi phải được xây dựng trên cơ sở của việc giải thích các nguyên nhân . WHY ?

Khoa học phương Tây đặt cơ sở trên triết học Plato. Đó là quan niệm triết học coi trọng tư duy nhân quả. Do đó không có gì ngạc nhiên khi khoa học phương Tây rất nhấn mạnh đến việc đi tìm nguyên nhân gốc rễ của vấn đề, các nguyên lý và các mô hình để giải thích sự vận động. Đó cũng là nội dung của WHY.
Nền tảng đó giúp khoa học Phương Tây phát triển rất nhanh vì người sau tiếp thu câu trả lời “WHY” của người đi trước, đánh giá nó, soi mói nó, phản biện nó và tiếp tục phát triển nó lên mức độ sâu sắc hơn. Học trò có thể tiếp thu hết hiểu biết của thầy và tiếp tục đào sâu hơn nữa.

Nói theo cách cùa Newton là : "Tôi nhìn xa hơn vì tôi đứng trên vai của người khổng lồ” 

Khoa học Phương Đông, đáng buồn thay, lại đi vào con đường của HOW. Nó tập trung vào việc mô tả, đi tìm cách giải quyết HOW cho vấn đề trước mắt thay vì đào sâu xuống nguyên nhân gốc rễ. Kết quả là chúng ta có một nền khoa học èo uột, người đi sau tiếp thu một cách máy móc cách làm của người đi trước mà không cần biết tại sao (nhiều khi còn chẳng dám đặt câu hỏi). Trò luôn luôn kém hơn thầy, chỉ cắm cúi làm cái mà thầy dạy làm chứ không cần thắc mắc nhiều. Mọi cái dần trở nên trì trệ, bảo thủ, tụt hậu. Còn những bậc "danh sư" thì vẫn muôn đời là những tượng đài mà học trò đời sau không bao giờ vượt qua nổi.
Sau hơn 2000 năm, người Trung Quốc lại quay về tìm kiếm sự “minh triết” trong triết học Khổng Giáo !Có gì phải ngạc nhiên khi 3 phát minh quan trọng của thế giới là la bàn, giấy và thuốc súng đều là sản phẩm của Trung Quốc nhưng người phương Tây mới là những người sử dụng những phát minh đó để xỉ nhục Trung Quốc?
Những hệ quả ?
Có quá nhiều thứ phải học, quá nhiều kiến thức phải nắm bắt.

Đi trên con đường WHY, chúng ta sẽ phải học và làm việc vất vả hơn, với thời gian lâu hơn nhiều so với các “thợ nấu” thông thường.

Đó cũng là một trong các lý do vì sao WHY là con đường ít người đi đến vậy.

Chúng ta, trong tư cách là những nhà đầu tư, có 1 tin vui và 1 tin buồn:
- Tin vui: các nguyên lý đầu tư không quá khó hiểu, thực ra nó khá đơn giản là khác. Và ai cũng có thể nắm bắt được mà không gặp quá nhiều khó khăn.

- Tin buồn: tuy không khó hiểu nhưng để vận dụng được các nguyên lý này vào đầu tư thực tế thì lại không đơn giản. Nó đòi hỏi rất nhiều thời gian, công sức, nỗ lực để nghiên cứu đối với từng trường hợp cụ thể. Do giới hạn về thời gian, sức khỏe và nhất là ưu tiên trong cuộc sống, đây không phải là công việc ai cũng thích hợp để làm.

Tương tư như toán học, bạn chỉ cần học vài định lý là có thể nắm được nội dung nhưng để vận dụng các định lý đó vào giải một giải bài toán cụ thể lại cần nhiều nỗ lực và thời gian. Cái khó không phải là nắm được nguyên lý mà là hiểu được bối cảnh của bài toán để đưa ra cách giải phù hợp. Cái này đòi hỏi nhiều ở sự hiểu biết, suy nghĩ kỹ lưỡng và sự tích lũy dần kinh nghiệm qua thời gian Hệ quả là:
- Không phải ai cũng có thể trở thành nhà đầu tư chuyên nghiệp, nó đòi hỏi nhiều kiến thức và sự lao động cật lực thực sự. Đừng ngạc nhiên nếu bạn cảm thấy choáng khi biết khối lượng tài liệu mà môt nhả đầu tư chuyên nghiệp phải đọc trong một năm.

- Tương tự như trong tất cả mọi lĩnh vực khác, trong đầu tư lợi thế sẽ nghiêng về những ai làm việc thực sự nghiêm túc để tích lũy dần kiến thức và sự thành thạo qua thời gian. Không có vấn đề công việc nhẹ lương cao ở dây. Đừng hy vọng có một con đường tắt trong đầu tư.

- Không có đam mê, bạn sẽ không thể đi hết được con đường gian khổ này. Một khi bước chân vào con đường WHY, chúng ta nên biết rằng đó là con đường không có điểm kết thúc. Khác với HOW, điểm kết thúc mà chúng ta háo hức chờ đợi là một “bí kíp”cụ thể ở cuối con đường để giúp ta chiến thắng thị trường, thì với WHY, điểm kết thúc là nằm ở vô tận. Mỗi cơ hội là một bài học mới và mỗi ngày trôi qua sự vận động của cuộc sống lại đem đến bao nhiêu điều mới lạ cần phải học hỏi. Nhưng có sao, nếu thực sự có đam mê, chúng ta sẽ tìm thấy hạnh phúc không phải ở đích đến, mà nó nằm ở ngay trên cuộc hành trình.

- Nếu giới hạn của thời gian và nhất là các ưu tiên cuộc sống không cho phép bạn đi theo con đường đầu tư chuyên nghiệp thì bạn vẫn có thể hưởng lợi ích của đầu tư bằng cách theo đuổi một chiến lược đa dạng hóa đơn giản(điều này đã được Ben Graham giải thích cặn kẽ và có thể được thực hiện khá dễ dàng, nhưng để trình bày về nó thì có lẽ cần một bài viết khác). Điều quan trọng là đừng cố đi theo con đường của WHAT và HOW. Hãy luôn nhớ rằng sẽ chẳng bao giờ có cái gọi là “bữa ăn trưa miễn phí” hay “công việc nhẹ lương cao” trên cuộc đời này đâu.Kết luận sau cùng
Đầu tư, bản chất của nó là một môn khoa học. Nó không phải là trò chơi đánh bạc, càng không bao giờ là những “bí thuật” huyền bí. Tri thức về đầu tư là tri thức về các nguyên lý khoa học chi phối sự vận động của thị trường.
Nắm bắt được tri thức,chúng ta sẽ có sự tự do:

- Tự do thoát khỏi những biến động thất thường của thị trường (khi bạn biết rằng các nguyên lý đang đứng về phía minh). 

- Tự do thoát khỏi sự dằn vặt của lòng tham, nỗi sợ hãi và sự hoài nghi của bản thân. - Tự do thoát khỏi mọi lời xúi bẩy hay rao vặt của vô số các chuyên gia giả danh. 

- Tự do thoát khỏi những cơn điên của đám đông và những thôi thúc của cảm xúc để tự hủy hoại túi tiền của chính mình.

-Tự do thoát khỏi những cạm bẫy ngọt ngào của thị trường và hướng đến những thành công bền vững trong dài hạn. 

- Tự do vì đơn giản ta biết rằng điều mình làm là đúng đắn. 

Tự do. Đó chẳng phải là điều chúng ta luôn khao khát hay sao?

Sưu tầm trên f319

Saturday, September 3, 2016

Các giai đoạn mà một nhà đầu tư phải trải qua - Phần 1

Mỗi nhà đầu tư, từ ngày bắt đầu bước chân vào thị trường cho đến khi tìm ra được cho mình con đường đi đúng; hoặc như phần lớn không may phải chấp nhận ngậm ngùi rời bỏ cuộc chơi với bao thất vọng cay đắng, sẽ trải qua hành trình gồm 3 giai đoạn.

Giai đoạn 1 : WHAT
Đó là những ngày tháng mộng mơ …

Nhà đầu tư bước chân vào thị trường với sự háo hức của bao giấc mộng đẹp.

Được khích lệ bởi tấm gương của những huyền thoại như Warrent Buffett, G.Soros, W.ONeil... hay gần hơn là những người thân như bà con và nhất là bạn bè. Một vài người hiếm hoi hơn là do sự thành công ngẫu nhiên ban đầu của bản thân (gà mới thường hay son mà)… thế là chúng ta mơ về một tương lai rực rỡ với những đồng tiền dễ kiếm, những giấc mơ làm giàu nhanh, những thành tựu chóng vánh.

Thế rồi lại được vây bọc chung quanh bởi những lời khích lệ của vô số các “chuyên gia” và người quen, chúng ta hăm hở lao vào cuộc đua kiếm tiền với duy nhất câu hỏi thường trực trong đầu – What. Tiếng Việt thường dịch nôm na ra là:” Trồng cây gì?Nuôi con gì?”

Trong số những câu hỏi mà người quen dành cho tôi thì khoảng 90% chủ đề sẽ xoay quanh hai câu hỏi: "Mai tăng hay giảm?" và "Mua con gì?". Chỉ thế thôi.

Điều đáng buồn là đa số các nhà đầu tư tay ngang này thường nhảy vào thị trường sau một giai đoạn tăng trưởng nóng và các bài viết về những “gương thành công” bắt đầu xuất hiện nhan nhản trên mặt báo. Đây thường là giai đoạn đầu cơ điên cuồng của thị trường, khi mà ngay cả những tay nghiệp dư nhất cũng kiếm lời dễ dàng. Nhưng bao giờ cũng vậy, ẩn sau nó là rủi ro trả giá cực lớn. Chẳng ai biết lúc nào bữa tiệc sẽ kết thúc. Trong giai đoạn này, thành công ban đầu của nhà đầu tư càng lớn, cái giá phải trả về sau lại càng khốc liệt. Không có gì lạ nếu như về sau này những nhà đầu tư tay ngang này thường là những người phải trả giá lớn nhất.

Trong giai đoạn 1 này, chúng ta như những đứa trẻ ham chơi nhưng hoàn toàn ngơ ngác với thế giới lạ lẫm bên ngoài. Phương châm đầu tư lúc này đơn giản chỉ là: hóng hớt, nghe hơi nồi chõ, tìm lời mách nước, phím hàng và theo đuôi tất cả những ai được xưng tụng là “cao thủ”.Rất nhanh sau đó, như là một sự tất yếu, chúng ta sẽ nhanh chóng học được bài học cơ bản về cuộc sống - "không có bữa ăn nào là miễn phí, cũng chẳng có thành công lâu dài nào mà không phải trả giá". Chẳng có cái gọi là easy money, càng không có cái gọi là fast money. Mà sự thực là:

- Càng kiếm ra nhiều tiền mà không hiểu tại sao mình kiếm được thì sẽ càng nhanh chóng mất hơn nhiều lần mà chẳng hiểu vì sao mình lại mất.

- Không bao giờ có cái gọi là làm giàu nhanh, kể cả trong đầu tư. Nếu bạn tin vào điều đó thì khả năng cao là người sẽ giàu nhanh là người đang bán giấc mơ đó cho bạn chứ không phải là bạn. (viết ra câu này tự nhiên tôi nhớ đến mấy bài báo PR cho đại gia Tuyên Quang Vũ Hữu Lợi, nó đối nghịch với mấy bài báo khác miêu tả nơi ăn chốn ở kiểu “bầy đàn” của các nhân viên bán hàng đa cấp)

Một số đau đớn rút ra được bài học này và nhanh chóng bước lên bậc thang số 2, phần còn lại lớn hơn nhiều do phải trả một cái giá quá đắt về tài chính hay tinh thần đến mức không bao giờ có thể hồi phục được nữa đành chấp nhận bỏ cuộc chơi .…Rời nấc thang đầu tiên, nhà đầu tư hăm hở trèo lên bậc thang số 2. Nhưng họ không biết rằng đó là một ngõ cụt,hay nói cụ thể hơn, nó là một cái bẫy.
Chào mừng bạn đến với thế giới của “HOW”

Bỏ lại sau lưng ước mơ về những bữa ăn trưa miễn phí, nhà đầu tư nghiệm ra một điều rằng để thành công thì phải học hỏi từ những người thành công, phải xem xem họ làm như thế nào và chỉ cần bắt chước họ thì sớm muộn thành công sẽ đến. Còn gì hợp lý hơn thế nữa.

Bừng tỉnh trước sự “giác ngộ” này, nhà đầu tư lao vào nghiên cứu, hăng hái đi tìm các “bí quyết” đầu tư cho riêng mình. Chỉ cần tìm được chiếc chìa khóa, cả kho vàng sẽ là của ta. Thị trường ơi hãy nằm yên ở đó, một ngày kia tu luyện thành tài, Phố Wall sẽ phải phủ phục dưới chân ta!! (ở Việt Nam có lẽ nên đổi là phố Nguyễn Công Trứ)

Rất nhanh, chúng ta khám phá ra rằng có vô số cái gọi là “bí kíp” trong thế giới đầu tư ngoài kia. Mỗi bậc thầy có một bí kíp, mỗi quyển sách lại tiết lộ một “bí mật” khác (vô số quyển có chữ Secret trong tựa đề). Và lạ hơn là gần như bất kỳ nhà đầu tư cá nhân hay một “chuyên gia” bất kỳ nào đều cam đoan mình đang nắm trong tay một “bí kíp” có thể làm giàu nhanh chóng hay tối thiểu cũng tốt hơn hẳn so với đa số những nhà đầu tư được xem là “bầy đàn” khác.

Choáng hơn nữa, chỉ cần search trên mạng ta sẽ thấy vô số “chuyên gia” hàng ngày ra rả sẵn sàng dạy lại cho chúng ta các “bí kíp” đào vàng từ thị trường của họ với một chi phí rất khiêm tốn nếu so với cái tiềm năng vô hạn mà họ hứa hẹn. Mà chưa hết đâu, còn hàng ngàn các đoạn code được viết cho các phần mềm amibroker, metastock... được quảng cáo là có thể dự báo được các chuyển động của từng đợt sóng trên thị trường, giúp nhà đầu tư tha hồ kiếm tiền chỉ bằng vài cái click chuột… và đa phần đều được tặng free trên mạng !!!

Háo hức lao vào cuộc chơi săn lùng chén thánh, chúng ta bỏ vô số thời gian tìm kiếm bí quyết từ sách vở, báo chí, thậm chí trả tiền để học từ vài vị được xưng tụng là “chuyên gia” (nhưng hầu như không hề thực sự lăn lộn kiếm tiền từ thị trường) để rồi cũng rất nhanh chóng bị vỡ mộng. Hình như chẳng có phương pháp nào là hiệu quả cả. Tất cả thường rơi vào mẫu số chung: đúng một số lần sau đó sai nhiều lần liên tiếp, hiệu quả trong một giai đoạn rồi sau đó thị trường thay đổi tính hiệu quả cũng đội nón ra đi. Có một số thứ có vẻ hiệu quả trước mắt nhưng trong dài hạn nó chỉ quanh quẩn ở mức trung bình(nghĩa là tầm thường), còn lại đại đa số đều là vớ vẩn và nhảm nhí.

Cảm giác hào hứng mỗi khi tưởng chừng như đã chạm được một tay vào chiếc chìa khóa vàng giờ đây thay thế bằng sự chán nản và bất lực. Nếu may mắn, một ít trong số chúng ta một ngày kia thức giấc với sự bừng ngộ và tiếp tục trèo lên nấc thang tiếp theo để đi tới, phần lớn hơn thì vẫn cả đời quay cuồng trong việc đi tìm chén thánh với những phương pháp ngày càng phức tạp, thần bí và “nguy hiểm" hơn (đừng ngạc nhiên khi ở phương Tây còn xuất hiện cả môn chiêm tinh học tài chính, các lý thuyết đầu tư theo mùa, theo váy áo... và gần đây nhất là theo các cụm từ google search), một số sẽ bỏ cuộc và an phận với sự “tầm thường” của chính mình.

Trong giai đoạn HOW này, về cơ bản chúng ta sẽ đi qua 3 giai đoạn nhỏ

Giai đoạn số 1: Nhà sưu tập
Đây là giai đoạn chúng ta hăng hái tìm kiếm, sưu tập và tích lũy cho minh vô số lời khuyên từ các chuyên gia. Tất cả đều rất hay, rất hoành tráng nhưng vấn đề là chúng thường “chửi xéo” lẫn nhau và đặc tính chung là chẳng có cái nào thực sự hiệu quả cả.

Sau một thời gian tích cực sưu tập, nghiền ngẫm và luyện tập, khả năng rất cao chúng ta sẽ kết thúc trong trạng thái loạn chưởng.Giai đoạn 2: Nhà sáng chế

Sau khi nghiền ngẫm chán chê các “bí kíp” của người khác, chúng ta quyết định bắt tay vào tự nghiên cứu để xây dựng hệ thống hay các nguyên tắc riêng cho mình. Chúng ta bắt đầu thực hiện việc học hỏi, bắt chước, cắt chụp, xào nấu và tự nêm nếm gia vị để cố gắng hoàn thành nồi lẩu của riêng mình. Chúng ta không ngừng điều chỉnh, nêm nếm lại gia vị, cải tiến món ăn cho ngày càng hoàn thiện hơn nhưng vấn đề là hình như nó chỉ hiệu quả khi back test hoặc trong từng giai đoạn ngắn, còn khi thực chiến thì vẫn không thể chiến thắng được thị trường.

Bất chấp mọi nỗ lực và thời gian bỏ ra, cái “công thức màu nhiệm” vẫn ngày càng xa vời, còn túi tiền thì ngày càng vơi hơn vì phải trả giá cho sự kém hiệu quả của phương pháp. Mặc dù ta có thể rất rộng lượng để tha thứ cho bản thân trong quá trình “tự hoàn thiện” này nhưng vấn đề là thị trường sẽ không bao giờ tha thứ cho các sai lầm.

Cuối cùng, sau vô số nỗ lực mà thành công như vẫn mãi chơi trò trốn tìm, chúng ta sẽ phải buộc lòng thừa nhận về mặt tâm lý sự bỏ cuộc của mình. Một số chấp nhận thực tế và an phận với sự “trung bình”, số còn lại chọn con đường “khác biệt”, hiên ngang bước sang giai đoạn sau.

Giai đoạn 3: Các chuyên gia
Có một sự ngạc nhiên rất lớn trong tâm lý con người ở đây. Bất chấp sự thất bại ở giai đoạn 2, một số cá nhân vẫn tràn đầy sự tự tin để bước sang giai đoạn 3: trở thành các “chuyên gia”.

Vấn đề ở đây là họ chỉ là các chuyên gia giả danh. Tỷ lệ các chuyên gia giả danh này có lẽ chiếm hơn 90% trong đội ngũ “chuyên gia” và họ hàng ngày chính là những người chém gió hăng hái nhất, cho lời khuyên hào phóng nhất, và đặc biệt tích cực nhất trong việc ném đá bất cứ ai trái quan điểm với mình.

Đây cũng chính là lực lượng chiếm con số chủ lực và hoạt động hăng hái nhất trên các diễn đàn. Trông họ gần giống thế này, cực kỳ nguy hiểm và luôn có gẵn gạch đá trên tay (just for fun)Một số “chuyên gia” còn tự tin hơn: họ mở các lớp học về đầu tư, bán các sản phẩm tư vấn và lời khuyên.

Không phải tất cả các chuyên gia đều là giả danh nhưng con số giả danh chiếm tỷ lệ rất lớn và không ở đâu số lượng chuyên gia lại nhiều như trong các ngành đầu tư(chứng khoán, bất động sản, hàng hóa...).

Tại sao theo đuổi cách tiếp cận “HOW” lại là ngõ cụt?
Có lẽ theo dõi đến đây sẽ có rất nhiều người thắc mắc hay thậm chí không đồng ý với quan điểm của tôi trong việc đánh giá tính không hiệu quả của cách tiếp cận “How” này. Chẳng phải cách hay nhất để thành công là bắt chước những người thành công hay sao? Chẳng phải mỗi người thành công đều tự đúc rút ra cho mình những phương pháp và quy tắc đó sao?

Để trả lời câu hỏi này chúng ta hãy thử tượng tượng một chút nhé.

Hãy tượng tượng bạn đăng ký đi học một lớp nấu ăn với mong muốn sẽ trở thành một đầu bếp trứ danh.

Bước vào buổi học, thầy giáo vào lớp và bắt đầu yêu cầu mọi người mở tập ra ghi chép cẩn thận các bước để nấu món lẩu thập cẩm. Đầu tiên là ghi chép thật cẩn thận các nguyên liệu, số lượng từng món... Sau đó là các bước chế biến từ rửa sạch, sơ chế, thứ tự cho vào nồi nấu…

Sau một tháng học thật kỹ lưỡng và chăm chì, chúng ta đạt được điều gi? Chúng ta có thể nấu được món lẩu thập cẩm theo đúng nguyên mẫu.

Rất tốt. Nhưng quan trọng là với cách học đó thì chúng ta chỉ có thể may mắn lắm thì trở thành thợ nấu bếp, tuyệt đối không thể trở thành một đầu bếp giỏi được. Với cách học đó không bao giờ chúng ta có thể thực sự làm chủ khu vực bếp, làm chủ các món ăn và sáng tạo món ăn mới cả (đáng buồn là ở nước ta đa phần đều học theo cách này).

Các công thức thành công được liệt kê sẵn bản chất nó cũng giống như các công thức nấu ăn cung cấp sẵn trên mạng vậy, nó không hoàn toàn sai nhưng không cón hiệu quả và chúng ta vẫn cứ là những tay đầu bếp dở tệ.

(Và hãy nhớ lại phân tích bên trên nhé, 90% các chuyên gia cung cấp công thức này đều là những kẻ giả danh, còn các bậc thầy thực sự thì đa phần ít nói và ít khi giải thích rõ những gì họ nghĩ)

Theo đuổi câu hỏi “How” thực chất cũng giống thế: bản chất của nó là sự mô phỏng. Đặc tính của sự mô phỏng là sự cố chấp một cách đầy thiên kiến. Chúng ta cố gắng thiết lập ra một hình mẫu có thể lặp đi lặp lại trong tương lai. Điều này là sai lầm bởi vì nó vi phạm các nguyên tắc của một chiến lược hiệu quả.

Chiến lược hiệu quả là sự kết hợp tối ưu của 2 yếu tố: đặc điểm bản thân (điểm mạnh/điểm yếu) và hoàn cảnh thực tế bên ngoài. Trong khi cả hai yếu tố nảy đều thay đổi và vận động liên tục, cách tiếp cận “How” lại bỏ qua các yếu tố này để theo đuổi một sự cố chấp, cứng nhắc. Chiến lược hiệu quả sẽ liên tục thay đổi tùy theo điều kiện thực tế, còn giải pháp “How” lại là độc đoán, cứng nhắc theo kiểu “luôn luôn đúng, mọi lúc mọi nơi”.

Tuy không hiệu quả nhưng nó lại là một cái bẫy vì nó không có điểm dừng, nó được nuôi dưỡng bằng lòng tin về một chiếc “chìa khóa vàng” đang nằm đâu đó, chỉ cần ta cố gắng tìm sẽ thấy. Nhưng thực chất nó cũng tương tự như những pháp sư ở châu Âu đã bỏ ra nhiều thế kỷ để đi tìm công thức bí mật biến chì thành vàng. Đó chỉ là một giấc mơ.

Nếu như ở giai đoạn “What” chúng ta chấp nhận sự không biết của mình, thì ở giai đoạn “How” ngược lại chúng ta thường rơi vào sự ảo giác đối với khả năng thực sự của bản thân, trở nên quá tự tin, thậm chí tự mãn. Đó là cách viết khác của công thức tạo nên tai họa trong đầu tư. Mười hai năm trước đây khi tôi bắt đầu bước vào làm kinh doanh, môi trường lúc đó rất khác. Sự cạnh tranh thấp hơn bây giờ, mọi người rất đề cao sự tiết kiệm và căn cơ. Lúc đó khi bước ra kinh doanh, bạn chỉ có một lựa chọn duy nhất: phải có mặt bằng và mở một cửa hàng. Vào đầu những năm 2000, bạn chỉ cần 100 triệu để mở một cửa hàng nhỏ và đa số các cửa hàng chỉ có vốn đầu tư trong khoảng 50-500 triệu. Ngày nay, môi trường đã khác hoàn toàn. Hoặc là bạn phải có vài tỷ mới mở được một cửa hàng, hoặc là bạn hầu như chẳng cần vốn nếu mở một cửa hàng trên mạng. Cái trung bình đã bị phân hóa thành 2 cực. Một chiến lược kinh doanh hiệu quả 10 năm trước tôi không tin vẫn sẽ có hiệu quả ngày nay. Sự thay đổi này đang diễn ra và ngày càng nhanh hơn

Liệu chúng ta có tin rằng tài liệu “10 bí quyết mở cửa hàng thành công” đã từng có hiệu quả vào những năm 90 vẫn sẽ còn giá trị như vậy vào hôm nay hay không?


Cho nên, cái sai lầm của cách tiếp cận How chính là áp đặt một cái cố định vào một cái luôn vận động và tiến hóa. Chính bản thân Buffett cũng phải nhiều lần điều chỉnh chiến lược đầu tư của mình kia mà.

Về bản chất,nếu “What” là giấc mơ về “bữa ăn trưa miễn phí” thì “How” phản ánh ước mơ “công việc nhẹ lương cao”. Chẳng phải chúng ta đang muốn xây dựng bí quyết một lần để thu lợi mãi mãi đó sao?

Đừng ngạc nhiên nếu giấc mơ “How” vẫn sẽ là khao khát của các nhà đầu tư, bây giờ và mãi mãi về sau, bởi vì suy cho cùng ước mơ “làm ít hưởng nhiều” chính là đặc tính của loài người. Nó chính là bản chất của con người.

Sưu tầm trên f319

Thursday, September 1, 2016

Mức độ "bệnh tình" của NĐT CK Việt Nam

Chia sẻ bài viết thứ 2 của một nhà đầu tư CK trên thị trường Việt Nam với giọng văn khá hài hước:

Thời kỳ 1: NĐT bắt đầu biết đến CK
- Mức độ: Đó là khi NĐT bắt đầu chú ý tới bộ môn chứng khoán, và bắt đầu muốn trải nghiệm bộ môn này.
- Triệu chứng biểu hiện: Đã móc hầu bao từ quỹ đen của riêng mình 1 số tiền nhất định để đưa vào thị trường chứng khoán.
- Thể trạng: có thể thắng, có thể thua coi như thử nghiệm, không ảnh hưởng gì tới tình hình kinh tế gia đình.Vẫn huýt sáo và hát vang :”Bài ca chiến thắng”.
- Cứu chữa: Chưa phát hiện bệnh tật.

Thời kỳ 2: chớm say nhưng vẫn trong trạng thái kiểm soát hành vi
- Mức độ: Mỗi ngày quan sát bảng điện một nhiều hơn, tìm hiểu các thứ liên quan như PTKT, PTCB, Học hỏi ở người có kinh nghiệm hơn. Có sổ riêng để ghi chép tất cả mọi động thái liên quan tới chứng khoán.
- Triệu chứng biểu hiện: Vẫn chưa thực sự cay cú hơn thua, chịu lắng nghe ý kiến của mọi người. Vẫn không ảnh hướng lớn đến kinh tế gia đình,
- Thể trạng: Đã nếm trải 1 chút của sự thất bại, nhưng vẫn lạc quan yêu đời.Thường hát bài :”Phượng Hồng”.
- Cứu chữa: Vẫn miễn dịch.

Thời kỳ 3: Hơi say, bắt đầu nghiêng ngả.
- Mức độ: Nghiên cứu, tìm hiểu biến động chứng khoán mỗi ngày. Tự mình đã biết phân tích, lập luận về tình hình thị trường, có chính kiến riêng. Nhưng khi đi offline vẫn nói nhỏ, chủ yếu là lắng nghe
- Triệu chứng biểu hiện: Đã bắt đầu cay cú hơn thua. Đã huy động thêm vốn từ gia đình. Coi kênh chứng khoán có thể làm giàu
- Thể trạng: Đã mạnh tay hơn vì vậy đã biết phá nguồn tài chính của gia đình, tuy nhiên mức độ vẫn chưa tàn khốc. Vẫn hát tròn vành rõ chữ bài “Bối rối”.
- Cứu chữa: Đã xuất hiện bệnh tình, tuy nhiên mức độ khỏi bệnh vẫn rất cao

Thời kỳ 4: Choáng váng, mắt chữ A mồm chữ O
- Mức độ: Không nhìn bảng điện tử 1 ngày khó chịu trong người. Đã biết nhận định thị trường, xu hướng, phân tích hàng nóng, hàng nguội.Thường online theo dõi Dow Jones, CK châu Á và Âu. Mức độ chém gió đã khá nhuyễn (2 tay 3 đao) trong các diễn đàn +những lần đi offline.
- Triệu chứng biểu hiện: Cay cú thực sự, quyết ăn thua với thị trường. Một xanh cỏ hai đỏ ngực. Đã huy động mọi nguồn tài chính của gia đình để được ăn cả ngả về không.
- Thể trạng: Đã tàn phá kinh tế gia đình. Miếng cơm manh áo gia đình và tiền sữa của con phải chờ vào những phiên xanh đỏ của thị trường. Bài ca thường lẩm bẩm :”Lỗi lầm”, “Xót xa”.
- Cứu chữa: Bệnh đã phát tác. Cần chữa trị gấp, nếu không khó qua khỏi

Thời kỳ 5: Thề sống mái với thị trường.
- Mức độ: Theo dõi thị trường hàng ngày, hàng giờ. Tìm hiểu các tin nóng, tin nguội, chộp giật, con buôn nhất nếu có thể. Đã chửi tục, chửi thề ở những lần nhậu hoặc offline,
- Triệu chứng biểu hiện: Đã bắt đầu đi vay mượn từ bạn bè, người thân, luôn luôn full margin nếu có thể. Hy vọng sẽ gỡ lại những gì đã mất,
- Thể trạng: Đã thua khá nhiều, âm nặng vào phần vốn.Nhưng vẫn hy vọng chứng khoán sẽ trả lại cho mình những thứ đã mất.Bài ca thường than thở :”Đừng tuyệt vọng , tôi ơi đừng tuyệt vọng”.
- Cứu chữa: Bắt đầu hết thuốc cứu

Thời kỳ 6: Cầm dao +chai rượu chuối hột
- Mức độ: Đi đâu làm gì cũng lôi chứng khoán ra làm câu chuyện để kể. Bắt đầu xuất hiện sự chán nản. Luôn nói về chuyện quá khứ mình đã có những gì mà không nói tới tương lai mình sẽ làm gì, ra sao. Chiên da dùng từ chuyên môn là “Ngáo chứng”.
- Triệu chứng biểu hiện: Đã biết thua không thể gỡ lại. Nhưng vẫn quyết tâm lấy lại cái gì đó ở chứng khoán (trong lòng luôn tâm niệm :ngã ở đâu thì đứng lên ở đó). Kinh tế gia đình kiệt quệ, cả nhà buồn tủi. Không dám nói con, cháu, gấu nhà…mình chơi chứng khoán bị thua lỗ.
- Thể trạng: Còn lại phần vốn nhỏ nhoi. Luôn luôn fullmargin trong mọi tình huống bất chấp downtrend hay uptrend. Bài ca thường lè nhè :”Kiếp đỏ đen”.
- Cứu chữa: Khỏi cần chữa trị. Trời sinh voi tất trời sinh cỏ

Thời kỳ 7: Chí Phèo
- Mức độ: Vẫn theo sát chứng khoán, không thể không nhìn bảng. Nhưng đã chán nản, và thiếu sức chiến đấu. Luôn chửi tục, chửi thề, chửi cổ phiếu,chửi các công ty làm mình thua lỗ, chửi UB, chửi tất cả bao gồm cả những chiến hữu đã từng kề vai sát cánh chém gió trên các diễn đàn bao năm qua.
- Triệu chứng biểu hiện: Thua cháy túi. Còn mấy đồng tiền lẻ mua bán cho vui cửa vui nhà, đặt mỗi lệnh 100-200 CP từ điện thoại bàn. Không còn ý muốn gỡ lại từ chứng khoán, chấp nhận là kẻ thua cuộc.
- Thể trạng: ăn bám gia đình, chán nản, không muốn làm việc. luôn không tin cái gì từ chứng khoán nữa. Bài ca thường thổn thức : ”Thà đau một lần rồi thôi”.
- Cứu chữa: Khỏi cần cứu, tự khỏi bệnh khi về già.


Sưu tầm trên f319